VERKOOP- EN BETALINGSVOORWAARDEN
1.

Wilsverklaringen, in het bijzonder aanbiedingen, de acceptatie van aanbiedingen, adviezen, bijkomende
prestaties evenals leveringen en aanbiedingen van de verkoper, de firma Stöbich Brandschutz GmbH, deze
vertegenwoordigd door de firma Stöbich Verwaltungs GmbH, deze vertegenwoordigd door de directeur,
gebeuren uitsluitend op grond van deze handelsvoorwaarden. Deze gelden derhalve ook voor alle
toekomstige zakenrelaties, ook wanneer deze niet nogmaals uitdrukkelijk werden overeengekomen. Ten
laatste met de inontvangstneming van de goederen of prestatie gelden deze voorwaarden als aangenomen.
Een tegenbevestiging van de koper met verwijzing naar zijn handels- resp. inkoopvoorwaarden worden
hiermee tegengesproken.

2.

Aanbod:
Alle aanbiedingen gelden vrijblijvend. Veranderingen evenals veranderingen qua vorm.kleur en/of gewicht
blijven voorbehouden, indien redelijk. Voor zover niets anders aangegeven, houdt zich de verkoper aan de
in zijn aanbiedingen onthouden prijzen 90 dagen vanaf de datum van het aanbod gebonden. Beslissend zijn
de in de orderbevestiging van de verkoper genoemde prijzen exclusief de desbetreffende wettelijke
belasting toegevoegde waarde. Aanvullende leveringen en prestaties werden separaat berekend.

3.

Order, levering en prestatie
Orders gelden als aangenomen, wanneer deze door ons schriftelijk bevestigd zijn of de waar uitgeleverd
werd. Mondelinge overeenkomsten, ook die van onze vertegenwoordigingen of ons hulppersoneel, zijn
zonder schriftelijke bevestiging ongeldig. De aanneming van alle orders gebeurt principieel onder
voorbehoud van de leveringsmogelijkheid, in het bijzonder de correcte en punctuele bevoorrading door onze
toeleveranciers. Dit geldt niet voor het geval dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de niet-levering. Bestaat
geen leveringsmogelijkheid, dan wordt dit van de verkoper binnen een termijn van 2 weken de besteller
meegedeeld en worden reeds uitgevoerde tegenprestaties onmiddellijk terugbetaald. De van de verkoper
genoemde termijnen en tijdstippen zijn vrijblijvend, voor zover niet uitdrukkelijk iets anders schriftelijk werd
overeengekomen. Leverings- en prestatievertragingen op grond van overmacht en op grond van
gebeurtenissen die de verkoper de levering aanzienlijk bemoeilijken of onmogelijk maken – hiertoe behoren
ook achteraf plaatsgevonden materiaalaanschaffings-moeilijkheden, bedrijfsstoringen, staking, uitsluiting,
personeelsgebrek, gebrek aan transportmiddelen, ambtelijke verordeningen enz. ook wanneer zij bij de
leveranciers van de verkoper of subleveranciers plaatsvinden -, heeft de verkoper ook bij bindend
overeengekomen tijdstippen en termijnen niet te verdedigen. Zij geven de verkoper het recht de levering
resp. de prestatie voor de duur van de belemmering plus een redelijke aanlooptijd uit te stellen of vanwege
het nog niet vervulde deel van het contract af te zien. Wanneer de belemmering langer dan 3 maanden
duurt, heeft de koper na het stellen van een redelijke uiterste termijn het recht, met betrekking tot het nog
niet vervulde deel van het contract af te zien. Tot dat punt is de verkoper voor gedeeltelijke leveringen en
gedeeltelijke prestaties gerechtigd. Indien de verkoper voor de niet-nakoming van bindend overeengekomen
tijdstippen en termijnen verantwoordelijk is of in gebreke is, heeft de koper wijzend op § 11 aanspraak op
een vertragingsvergoeding ter hoogte van 2 % voor iedere volle week van de vertraging, in totaal echter ten
hoogste 5 % van de rekeningswaarde van de door de vertraging betroffen leveringen en prestaties.
Daarboven uit gaande eisen, vooral schadevorderingen van om het even welke aard, zijn uitgesloten.

4.

Transportgevaar
Het gevaar gaat op de koper over, zodra de zending aan de het transport uitvoerende personen werd
overhandigd en ten behoeve van het transport het magazijn van de verkoper verlaten heeft. Wanneer de
verzending zonder schuld van de verkoper onmogelijk wordt, gaat het gevaar met de melding dat de
goederen gereed voor verzending zijn op de koper over. Dit geldt ook bij overeenkomsten van francoprijzen
en leveringen vrij magazijn of bouwplaats.

5.

Indien de overeenkomst “levering vrij bouwplaats” wordt getroffen, dan betekent dit een levering zonder
afladen door ons onder de voorwaarde van een berijdbare toevoerstraat. De levering wordt door ons tijdig
meegedeeld. Het afladen moet onmiddellijk en vakkundig door arbeidskrachten gebeuren, die de koper in
een toereikend aantal ter beschikking moet stellen. Wij behouden ons voor, wachttijden te berekenen. De
opdrachtgever draagt het risiko van de verslechtering en ondergang van materialen, die van ons aan de
bouwplaatsen worden geleverd,, tot en met de definitieve voltooiing van de ons in opdracht gegeven
werkzaamheden, indien de verslechtering en ondergang niet aan een grove schuld van de medewerkers
van de verkoper toe te schrijven zijn.

6.

Wilsverklaringen, met als doel een overeenkomst over contractuele boetes, worden niet aanvaard. Geen
enkele verklaring of handeling mag zodanig uitgelegd of begrepen worden dat daarin de acceptatie van een
wilsverklaring kan gezien worden.

7.

Betaling
Rekeningen zijn 10 dagen na ontvangst betaalbaar. Men is in gebreke, wanneer niet binnen 30 dagen
vanaf ontvangst van de rekening of een gelijkwaardige sommatie om te betalen, wordt betaald. Er gelden
vanaf deze datum de wettelijke verzuimvoorschriften, op basis waarvan de hoofdvordering met 8 % boven
op de huidige rentevoet bezwaard moet worden. De verkoper heeft het recht een hogere verzuimschade
aan te tonen en te claimen.

8.

30% van de overeengekomen aankoopprijs resp. werkloon zijn na orderbevestiging door de verkoper, 30%
wanneer de goederen gereed voor verzending zijn, 30% na montage en 10% na inbedrijfstelling betaalbaar.
Indien de geldigheid van de VOB/B overeengekomen is, dan gelden in de plaats daarvan de daarin
vastgelegde betalingsmodaliteiten. Zouden in de verhoudingen van de klant veranderingen optreden, die
een gevaar van het contractuele doel betekenen, dan blijft het ons voorbehouden, van het aanbod resp. de
verkoop af te zien.

9.

Eigendomsvoorbehoud
Alle leveringen onder eigendomsvoorbehoud. De geleverde goederen blijven tot de complete betaling van
de koopprijs en alle, ook de toekomstige vorderingen, die wij tegen de koper zouden hebben, ons eigendom.
Het eigendomsvoorbehoud blijft ook bestaan, wanneer afzonderlijke van onze vorderingen in een lopende
rekening zouden opgenomen zijn en het saldo getrokken en erkend is.
Worden de geleverde goederen door de koper tot een nieuwe zaak verwerkt, dan gebeurt de verwerking
voor ons. De koper kan aan de verwerkte zaken geen eigendom verkrijgen. Bij verwerking met andere, niet
ons behorende goederen verkrijgen wij een mede-eigendom aan de nieuwe zaak in relatie van de waarde
van de van ons geleverde goederen en de andere goederen op het tijdstip van de verwerking. Deze nieuwe
zaak geldt als voorbehoudsgoederen in de zin van deze voorwaarden.
De koper moet zich het hem toekomende vastgestelde eigendom aan de goederen tegenover zijn afnemers
zo lang voorbehouden, tot deze de koopprijs volledig betaald hebben.
Uit de vordering, die koper bij een doorverkoop verkrijgt, is met afsluiting van het contract op grond van dit
aanbod resp. deze bevestiging reeds de rekeningswaarde van de door de verkoper voor deze handel
geleverde goederen aan hem gecedeerd. De koper kan de vordering in geval van een overdracht alleen
voor de verkoper innen. De koper moet op verlangen van de verkoper de schuldenaar de overgedragen
vorderingen meedelen. De verkoper kan de schuldenaars de overdracht aantonen.
Gebeurt een doorverkoop samen met andere, ons niet behorende goederen voor een totale prijs, dan
overdraagt de koper reeds nu zijn vorderingen uit de doorverkoop met het bedrag aan ons, die met de
waarde van de voorbehoudsgoederen overeenstemt. De afstand nemen wij nu al aan.
Worden de voorbehoudsgoederen van de koper als aanzienlijk bestanddeel in het perceel van een derde
ingebouwd, dan overdraagt de koper reeds nu de hem tegenover de derde of tegen die, die het aangaat,
voortvloeiende vergoedingsaanspraak met het bedrag aan ons, die met de waarde van de
voorbehoudsgoederen overeenstemt.
Binnenkomende geldbedragen, de ten dele of compleet op voorbehoudsgoederen toevallen, moet de koper
separaat bewaren en onmiddellijk aan ons overmaken. Ook in zoverre de koper deze verplichting niet
vervult, komen de geïnde bedragen de verkoper toe en zijn separaat te bewaren.
De koper moet de verkoper het toedrijven van derden op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde
goederen of op de overgedragen vorderingen onmiddellijk meedelen. De koper is verplicht, de geleverde
goederen tegen diefstalgevaar te verzekeren en de verkoper op diens verlangen de afsluiting van een
verzekering aantonen.

10.

Garantieclaims
Ondernemingen moeten ons zichtbare gebreken binnen een termijn van twee weken vanaf ontvangst van
de goederen schriftelijk meedelen; is dit niet het geval, dan zijn garantieclaims uitgesloten. Om de termijn te
vrijwaren volstaat het dat de mededeling in kwestie op tijd verstuurd wordt. De koper is verantwoordelijk
voor de complete bewijslast voor alle aanspraakvoorwaarden, in het bijzonder voor het gebrek zelf, voor het
tijdstip van vaststelling van het gebrek en voor het feit dat de klacht op tijd ingediend wordt. Wij overnemen
de garantie, dat onze leveringen en prestaties op het tijdstip van de overdracht de contractueel
gegarandeerde eigenschappen hebben, niet met fouten belast zijn en met de overeengekomen
leveringsomvang overeenstemmen. Met betrekking tot de eigenschappen van de goederen geldt alleen de
productbeschrijving van de fabrikant als overeengekomen. Openbare verklaringen, aanbevelingen of
reclame van de verkopen zijn daarnaast geen contractuele indicatie van de eigenschappen van de
goederen. Garanties in overeenstemming met het recht krijgt de koper door ons niet. Garanties van
fabrikanten blijven daardoor onaangetast. Verder wordt alleen garantie verleend onder de voorwaarde van
een vakkundige bediening onder nakoming van de bedrijfsvoorschriften evenals de noodzakelijke
maandelijkse functiecontroles door de exploitant, zoals het Instituut voor Bouwtechniek in Berlijn voorschrijft.

Voor gebreken van de levering, waartoe ook het ontbreken van uitdrukkelijk verzekerde eigenschappen
behoort, zijn wij alleen aansprakelijk onder uitsluiting van verdere aanspraken en alleen in die wijze, dat ons
gelegenheid wordt gegeven al die delen kosteloos naar redelijke beoordeling onderworpen keuze te
verbeteren of nieuw te leveren, die aantoonbaar als gevolg van een voor de risico-overgang liggende
omstandigheid, slechte materialen of gebrekkige uitvoering – onbruikbaar of in hun bruikbaarheid aanzienlijk
worden beperkt. Het vastleggen van zulke gebreken moet ons onmiddellijk schriftelijk worden meegedeeld.
Krijgt de klant een gebrekkige montagehandleiding dan zij wij enkel en alleen verplicht voor de levering van
een perfecte montagehandleiding, en dit alleen wanneer het gebrek van de montagehandleiding een
correcte montage belemmert. De garantie wordt beperkt tot een jaar vanaf aflevering. Verder wordt onze
aansprakelijkheid beperkt tot de volgens de aard van de goederen voorzienbare, contracttypische,
rechtstreekse gemiddelde schade. Dit geldt ook bij een licht nalatige inbreuk op de plicht van onze wettelijke
vertegenwoordigers of personeel. Bij een licht nalatige inbreuk van niet essentiële contractuele plichten is
onze aansprakelijkheid uitgesloten.

11.

Montage
Is de montage van een contractuele prestatie overeengekomen dan zijn de aangeboden montageprijzen
onderhevig aan de voorwaarde dat de werken zonder onderbreking van de normale arbeidstijd kunnen
uitgevoerd worden.
Buiten de normale arbeidstijd uitgevoerde prestaties worden van ons volgens de in de CAO
overeengekomen toeslagen in rekening gebracht, voor zover dit van de besteller te verdedigende
omstandigheden noodzakelijk maken of van deze uit andere redenen wordt gewenst.
De montageplaatsen moeten voor onze monteuren vrij toegankelijk zijn. Onze montages mogen niet door
andere werkzaamheden e.d. worden gehinderd. Zouden zulke of andere van ons niet te verdedigende
belemmeringen of vertragingen en wachturen ontstaan, dan worden deze separaat berekend.
In geval van een order moeten op de bouwplaats kosteloos ter beschikking staan:
a) Stroomverdeling in overeenstemming met de UVV met 1 stuk eurostopcontact 400 volt, 16A, 1 stuk
veiligheidsstopcontact 230 volt.
b) Gebruik van de bouwtransportmiddelen,
c) Een droge, afsluitbare opslagruimte voor materiaal,
d) Een afsluitbare omkleedmogelijkheid voor onze monteuren en het gebruik van de sanitaire voorzieningen.

12.

Indien bepalingen van het contract met de koper, met inbegrip van deze algemene voorwaarden, compleet
of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, dan wordt hierdoor de geldigheid van de andere bepalingen niet
aangetast. De compleet of gedeeltelijk ongeldige regeling moet door een regeling vervangen worden wiens
economisch succes de ongeldige regeling het meest benadert.

13.

Plaats van levering is Goslar. Bevoegde rechtbank voor alle uit het contract ontstane geschillen is Goslar.
Het Duitse recht wordt overeengekomen, met inbegrip van het Weense Verkooprecht (GISG).

Stöbich Brandschutz GmbH - Pracherstieg 6 - 38644 Goslar